Używamy ciasteczek Akceptuję
W portalu Wyjadacze.pl wykorzystywane są pliki „cookies” („ciasteczka”), niezbędne do realizacji funkcji serwisu. Korzystając z portalu zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki internetowej.

Wyjadacze to społeczność ludzi kochających dobre jedzenie.

Razem odwiedziliśmy 737 restauracji w Polsce i na świecie, zrobiliśmy 2034 zdjęć potraw.

Poczytaj więcej...
 • Pochwal się co zjadłeś.
 • Zobacz co zjedli inni.
 • Odkryj nowe potrawy w okolicy.
zamknij

Regulamin serwisu internetowego Wyjadacze.pl

§ 1
Zasady ogólne

 1. Regulamin definiuje zasady funkcjonowania serwisu internetowego Wyjadacze.pl oraz prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu.
 2. Serwis jest portalem gastrolokalizacyjnym. Serwis umożliwia wszystkim Użytkownikom konta indywidualnego:
  1. przeglądanie i wyszukiwanie zdjęć potraw;
  2. dodawanie zdjęć wraz z adresem i nazwą lokalu;
  3. ocenianie i komentowanie zdjęć w serwisie;
  4. utworzenie profilu użytkownika;
  5. uczestniczenie w rankingach i konkursach;
 3. Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika Serwisu oraz Gościa.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie regulaminu. Przez akceptację regulaminu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść. W przypadku Gościa, rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Serwisu dostępnej pod adresem http://wyjadacze.pl/strony/regulamin
 6. Administratorem Serwisu Wyjadacze.pl jest Patryk Trzópek, ul. Mostowa 56, 31-082 Zabierzów, e-mail: kontakt@wyjadacze.pl.
 7. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik lub Gość powinien posiadać urządzenie informatyczne umożliwiające dostęp do Internetu wraz ze stosowną przeglądarką internetową.

§ 2
Definicje

 1. Konto indywidualne – konto przeznaczone dla Użytkowników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.
 2. Konto Pro – konto przeznaczone dla Użytkowników, którzy są przedsiębiorcą lub reprezentują przedsiębiorców.
 3. Gość – niezarejestrowany użytkownik Serwisu, którego obowiązuje niniejszy Regulamin i którego dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu jest ograniczony.
 4. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto indywidualne lub Konto Pro.
 5. Regulamin – regulamin Serwisu znajdujący się pod adresem wyjadacze.pl/strony/regulamin
 6. Serwis – wizualny i geolokalizacyjny gastronomiczny serwis internetowy znajdująca się pod adresem wyjadacze.pl
 7. Administrator – właściciel Serwisu
 8. Materiały Użytkownika – zdjęcia, treści, komentarze i jakiekolwiek inne materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie.

§ 3
Oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały Użytkownika, oraz zapewnia, że:
  1. w odniesieniu do Materiałów Użytkownika przysługują mu autorskie prawa majątkowe do takich Materiałów Użytkownika oraz, że Materiały Użytkownika są całkowicie oryginalne, oraz że nie zostały w nich wykorzystane jakiekolwiek utwory, koncepcje, pomysły, znaki towarowe lub inne prawa do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim, a na których użycie Użytkownik nie ma zgody.
  2. Materiały Użytkownika i jakiekolwiek podane przez Użytkownika dane są prawdziwe i dokładne oraz zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, przyzwoite i uczciwe oraz nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych lub prawnych, ani nie stanowią czynów nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk rynkowych.
  3. Materiały Użytkownika mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zakazanej reklamy jakichkolwiek produktów objętych zakazem reklamy, w szczególności nie stanowią ani nie mają na celu reklamy alkoholi lub wyrobów tytoniowych.
 2. Użytkownik potwierdza, że w związku z możliwością korzystania przez Użytkownika z Konta Indywidualnego lub Konta Pro nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia Materiałów Użytkownika do Serwisu.
 3. W przypadku, gdy Materiały Użytkownika, wbrew zapewnieniu Użytkownika, naruszają prawa lub interes osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia Administratora z obowiązku pokrycia wszelkich roszczeń, szkód i strat, nie wyłączając kosztów obsługi prawnej.
 4. Z chwilą udostępnienia Materiałów Użytkownika w Serwisie, Użytkownik udziela nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielenia sublicencji, na korzystanie ze Materiałów Użytkownika na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili udostępnienia Materiałów Użytkownika, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych według stanu prawnego na dzień udostępnienia Materiałów Użytkownika, a w szczególności: wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie przez Internet, platformy Android i iPhone, telefonię komórkową, sublicencjonowanie Materiałów Użytkownika osobom trzecim, w tym innym portalom i serwisom.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym Materiałów Użytkownika. Uprawnienie do wykonywania prawa zależnego do Materiałów Użytkownika przysługuje wyłącznie Administratorowi.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie podnosić względem Administratora lub podmiotów na rzecz których Administrator udzieli dalszej licencji przez okres licencji określony powyżej, roszczeń z zakresu osobistych praw autorskich.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursach i rankingach organizowanych przez Administratora w Serwisie.
 8. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora w związku z usunięciem lub zablokowaniem Materiałów Użytkownika naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich lub Regulamin.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań mających na celu pozyskanie praw własności intelektualnej Administratora. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie przenosi na jego rzecz żadnych praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie lub prawa do baz danych, ani nie upoważnia do ich korzystania poza przypadkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 4
Uprawnienia i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do:
  1. utworzenia bezpłatnego Konta indywidualnego oraz zarządzania swoim profilem;
  2. utworzenia Konta Pro po podpisaniu oddzielnej umowy z Administratorem oraz zarządzania swoim profilem;
  3. komentowania i oceniania swoich zdjęć oraz zdjęć innych Użytkowników w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami;
  4. umieszczania zdjęć potraw i drinków nie zawierających znaków towarowych lub innych oznaczeń odróżniających w Serwisie wraz z opisem;
  5. zgłaszania Administratorowi Materiałów Użytkownika, które naruszają Regulamin;
  6. edycji podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego;
  7. likwidacji Konta Indywidualnego lub Konta Pro zgodnie z zasadami określonymi w oddzielnej umowie pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Konta Pro. Likwidacja konta nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem licencji na korzystanie z Materiałów Użytkownika.
 2. Użytkownik Serwisu nie może:
  1. posiadać więcej niż jedno konto w Serwisie;
  2. zakładać Konta Indywidualnego, kiedy w rzeczywistości Użytkownik reprezentuje podmiot gospodarczy prowadzący lokal gastronomiczny będąc jego właścicielem lub menedżerem albo osobą reprezentującą taki podmiot lub działającą na jego zlecenie;
  3. zamieszczać Materiałów Użytkownika nie mających związku z tematyką Serwisu, a w szczególności o treści pornograficznej, wulgarnej, naruszającej dobre obyczaje lub dobra osobiste.
  4. zamieszczać w komentarzach czy opisach linków do stron zewnętrznych oraz adresów poczty elektronicznej;
  5. wykorzystywać komercyjnie i niekomercyjnie Materiałów innych Użytkowników, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo i zamieszczać ich na innych stronach oraz w publikacjach tradycyjnych i elektronicznych bez uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora.
  6. podejmować jakichkolwiek działań mających na celu utrudnienie lub zablokowanie poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez używanie oprogramowania mogącego zakłócić funkcjonowanie Serwisu np. poprzez używanie oprogramowania wirusowego lub oprogramowania typy malware lub spyware.
  7. Używać Serwisu do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) lub prowadzenia reklamy bądź promocji sprzecznej z prawem.
   Administrator nie ma obowiązku kontroli Materiałów Użytkownika udostępnianych, przekazywanych i przechowywanych w Serwisie.

§ 5
Uprawnienia administratora

 1. Administrator jest uprawniony do usunięcia lub zablokowania dostępności Materiałów Użytkownika, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub bezprawnych charakterze związanej z nimi działalności.
  2. uzyskania informacji o tym, że Użytkownik narusza Regulamin Serwisu lub publikuje w Serwisie treści niezgodne z jego tematyką lub łamiące zasady i normy współżycia społecznego lub dobre obyczaje, po poinformowaniu Użytkownika o zamiarze usunięcia lub zablokowania dostępności Materiałów Użytkownika.
 2. Administrator po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, informuje Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika, a następnie uniemożliwia dostęp do danych Użytkownika.
 3. W celu weryfikacji zasadności informacji określonych powyżej, Administrator jest uprawniony do żądania potwierdzenia wiarygodności, prawdziwości i legalności Materiałów Użytkownika lub podanych przez niego danych. Brak dostarczenia stosownych dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania takiego żądania przez Administratora oznacza, że Materiały Użytkownika lub jego dane mogą zostać uznane przez Administratora za sprzeczne z prawem, a w konsekwencji usunięte, bez potrzeby oddzielnego powiadamiania Użytkownika.
 4. Administrator ma prawo do zawieszenia lub zlikwidowania działania Serwisu z istotnych przyczyn w dowolnym momencie.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkownika podane przy rejestracji w Serwisie tj. adres e-mail, nick, hasło są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu. Administrator informuje także, że zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika, w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi produktów Administratora lub partnerów Serwisu, a także w celach statystycznych i marketingowych produktów Administratora lub partnerów Serwisu.
 2. Administrator ma prawo do przekazania lub transferu danych osobowych gromadzonych przez Serwis osobom trzecim, w tym innym portalom, serwisom i podmiotom gospodarczym.
 3. Użytkownika wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przez Administratora lub partnerów Serwisu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych Użytkownika ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zbieranie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 7
Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. poprawność i aktualność danych zawartych w Serwisie oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;
  2. decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie;
  3. niewłaściwe i nie zawinione przez Administratora działanie mechanizmów Serwisu;
  4. systemy teleinformatyczne, narzędzia i oprogramowanie za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu;
  5. podanie przez Użytkownika niewłaściwych, błędnych lub nieprawdziwych danych;
  6. uniemożliwienie dostępu do Materiałów Użytkownika po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika;
  7. wykorzystanie Materiałów Użytkownika przez osoby trzecie oraz podmioty gospodarcze nie mające związku z Serwisem;
  8. problemy z czasowym nieprawidłowym funkcjonowaniem mechanizmów i funkcjonalności Serwisu;
  9. działania osób trzecich za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności np. innych Użytkowników Serwisu.
  10. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
  11. szkody powstałe z winy Użytkownika;

§ 8
Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@wyjadacze.pl
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres: kontakt@wyjadacze.pl
 7. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: kontakt@wyjadacze.pl

§ 9
Zmiany regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie wyjadacze.pl
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.